1. החנות המקוונת "סוסים – החנות"  www.horses.org.il/shop  לרבות האתרים www.horses.org.il     www.horses.org.il/zihuy     www.horses.org.il/eder הינם בבעלותה של סוסים - כהן יוסי.
2.  רכישת המוצרים אפשרית גם באמצעות כרטיס אשראי, וגם באמצעות מזומן או שיק אשר אותו יש לשלוח לסוסים, ת.ד 118, חדרה.
3. אופן רכישת המוצרים -
3.1 בעת הרכישה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר הרכישה.
3.2 אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי.
סוסים תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
3.3 הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות האשראי.
3.4 לסוסים שמורה הזכות לבטל את הרכישה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
4. תשלום ואספקה -
4.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום").
4.2 המחירים כוללים מע"מ על-פי הדין.
4.3בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל רכישתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 25 ש"ח כדמי ביטול.
4.4 אספקת המוצרים, בין אם על ידי משלוח המוצר אליך ובין אם על ידי איסוף המוצר על ידך מנקודת האיסוף תבוצע על ידי החברות המציעות ובאחריותן הבלעדית.
 4.5 משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.
4.6 מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברות המציעות ועל פי שיקול דעתן.
4.7 בעת תיאום האספקה, רשאית החברה המציעה לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.
4.8 במידה ובחרת באופציה של איסוף עצמי של המוצר, עליך לאסוף אותו ממקום האיסוף תוך 14 ימי עבודה.
5. אחריות וביטול עסקה -
5.1 הנך רשאי לבטל את הצעתך עד 24 שעות .
על הביטול להעשות באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני info@horses.org.il
בצרוף פרטים מלאים (שם המציע, מספר תעודת זהות, מספר המכירה וסיבת הביטול
5.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל, ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
5.3 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
5.3.1 לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
5.3.2 לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
5.3.3 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
5.3.4 טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
5.4 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה - תתבקש להחזיר את הנכס לחברה המציעה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.
בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 25 ש"ח.
6. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות -
6.1 סוסים תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של סוסים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור.
אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת סוסים יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סוסים ..
6.2 סוסים לא תעביר את פרטיך לצד שלישי(ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
6.3 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בסוסים או בצדדים שלישיים כלשהם.
6.4 אם עשית שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
6.5 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם סוסים או מי מטעמה;
6.6 אם התקבל בידי סוסים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;
6.7 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין סוסים;
7. שירות -
7.1 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS
). לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סוסים בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
7.2 סוסים עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, סוסים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת.
8. קניין רוחני -
8.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של סוסים בלבד.
8.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של סוסים מראש ובכתב.
8.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים בלא קבלת הסכמתה של סוסים מראש ובכתב.
8.4 ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכ"ו..) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.
9. בוררות וסמכות שיפוטית - לבתי המשפט המוסמכים בעיר חדרה תוקנה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.

*כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד !

בברכה
"סוסים - החנות" www.horses.org.il/shop